ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานตาม โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนคณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่นๆ

13 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการเครือข่ายชุมขน คณะกรรมการชุมชน อนุกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมศึกษาดูงานตาม

ประชุมคณะกรรมการทบทวน ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ และเทศบัญญัติ

13 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวน ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ และเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 /2561

ท.5 มาร่วมแสดงความยินดีกับหัวหน้าสำนักปลัดคนใหม่

12 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นางสาวรัตนา บัวเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเทศบาล ๕

ทน.สฎ.ร่วมเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ปี 2561

12 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ปี 2561

ต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับนางจันทร์พร สกุลพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด

9 พฤศจิกายน 2561

นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับนางจันทร์พร สกุลพันธ์ที่ได้โอนมารับตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561

8 พฤศจิกายน 2561

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 26/2561

7 พฤศจิกายน 2561

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 26/2561 เพื่อแจ้งข่าวสาร และติดตามการดำเนินงานของแต่ล่ะสำนัก/กอง โดยมี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าผู้ที่เกี่ยวเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการดูแลเว็บไซต์เทศบาลฯ

5 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดูแลเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2561 เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail