ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉลองครบรอบ 10 ปี ตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน

31 มีนาคม 2562

ตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน ครบรอบ 10 ปี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับชมรมสื่อดิจิทัล ชมรมตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน/สมาคมส่งเสริมการค้า การลงทุน ไทย-จีน/ทรู/เอส เอฟ ซินิม่า/สโมสรฟุตบอล สุราษฎร์ ซิตี้ และสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม ฉลองครบรอบ 10 ปี

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.5262 กิจกรรม ข้าราชการไทยมีน้ำใจนักกีฬา

31 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีระชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.5262

ถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน

31 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

กิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน

31 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 #เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน เริ่มปั่นจักรยานไป-กลับ ออกจากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

หนูน้อยสงกรานต์วิถีไทย 2562

30 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ สหไทยการ์เดนท์ นางพิพิศน์ วัฒนาวีระชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดหนูน้อยสงกรานต์วิถีไทย 2562

รดน้ำผู้สูงอายุชุมชนศรีธานี-ยางงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย

30 มีนาคม 2562

ชุมชนศรีธานี-ยางงาม จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ชุมชนศรีธานี – ยางงาม “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ผู้มีพระคุณ” เนื่องในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย โดยมีนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี

ออกหน่วยเคลื่อนที่พบชุมชน เขต 3 บริการเชิงรุก

30 มีนาคม 2562

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน ประจำปี 2562 ของเขตพัฒนาชุมชนที่ 3 ชุมชนศรีธานี-ยางงาม โดยมีหน่วยงานภายในเทศบาล และหน่วยงานภายนอก

เปิดงาน “เทศกาลผลิตภัณฑ์โครงการหลวง 2019”

29 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ แม็คโคร นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลผลิตภัณฑ์โครงการหลวง 2019”

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail