ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ “สกุณาเกมส์”

17 พฤศจิกายน 2560

นาย สุฟ้าง แซ่ว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ “สกุณาเกมส์” ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาบึงขุนทะเล

17 พฤศจิกายน 2560

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย พร้อมลงพื้นที่บึงขุนทะเลในการตรวจและติดตามความคืบหน้า โครงการพัฒนาบึงขุนทะเล

ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

17 พฤศจิกายน 2560

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร่วมรายการ “แหลงข่าวเช้านี้”

17 พฤศจิกายน 2560

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และนายรณชัย เรืองรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมในรายการ “แหลงข่าวเช้านี้ ”เพื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมกีฬาของเทศบาลฯ กับโครงการส่งเสริม และส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือพาย และผลงานนักเรียน อปท. ที่จะเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค

ประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักการช่างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

30 พฤษภาคม 2560

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักการช่างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดพิธีทำบุญตักบาตรในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

18 เมษายน 2560

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทำบุญตักบาตร ข้าวสาร – อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย) ประจำปี 2560

ตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน “ทำดีเพื่อพ่อ” แจกอาหารฟรี กว่า ๕๐ ซุ้ม

23 มกราคม 2560

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี

28 พฤศจิกายน 2559

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้กลุ่มสตรีได้รับการอบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้บรรลุภารกิจในหลักสูตร “ผู้นำสตรี นครสุราษฎร์ธานีกับการพึ่งตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail