ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ อบต.วัดเพลง จ.ราชบุรี

20 กันยายน 2561

#ต้อนรับ อบต.วัดเพลง จ.ราชบุรี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ที่นำคณะมาศึกษาดูงานด้านความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กร

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

20 กันยายน 2561

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เยาวชนต้นแบบห่างไกลยาเสพติด” (new young thai smart & strong mind) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เยาวชนต้นแบบห่างไกลยาเสพติด” (new young thai smart & strong mind)

พิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

19 กันยายน 2561

#พิธีปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561จำนวน 100 คน

ประชุมผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 20/2561

19 กันยายน 2561

#ประชุมผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 20/2561

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 20/2561 เพื่อติดตามการดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการต่างๆของทุกสำนัก/กอง

อบรมเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างโลโก้ผลิตภัณฑ์

18 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวังใต้ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรม ตามโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล” โดยกองสวัสดิการสังคม

รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือยาวโขนชิงธง

18 กันยายน 2561

รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศในรายการ “การแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงจังหวัดชุมพร “
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย จากนายทิวา กุฏอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลและทีมงานที่ร่วมแข่งขันฯ ในรายการ “การแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงจังหวัดชุมพร “ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ประเภทเรือยาวไม่เกิน 32 ฝีพาย (ทั่วไป) ณ คลองหัววัง – พนังตัก

ประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีชักพระฯ

14 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ ประจำปี 2561 โดยมีนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาการ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ

พิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน ท.๕ (สกุณาเกมส์) ครั้งที่ 14

14 กันยายน 2561

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานปิดการแข่งขัน พร้อมมอบเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬากรีฑาสีนักเรียน ท.๕ (สกุณาเกมส์) ครั้งที่ 14

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail