ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสตูล

25 เมษายน 2561

#ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสตูล

นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ประธานและคณะกรรมการชุมชน ร่วม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสตูล ที่นำคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน แกนนำชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๖๐ คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุป ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลดอนทราย จังหวัดราชบุรี

25 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประชุมผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

25 เมษายน 2561

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน การประชุมผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เพื่อติดตามการดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการของทุกสำนัก/กอง/โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ร่วมรับฟังปัญหาอุปสรรค

นำเสนอผลการดูงานของสภาเด็กเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

25 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายธีรกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน กิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่อง ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเด็ก และเยาวชน

ร่วมรายการยกโขยงทางช่อง ๓ HD

25 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมรายการยกโขยง ๖ โมงเช้า-อาหารไทย อาหารโลก ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล ที่ทางรายการได้นำวัตถุดิบขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาปรุงอาหาร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒

24 เมษายน 2561

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์”

ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง

24 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน ๑๐๐ รูป เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร ความเป็นสิริมงคล และเชิดชูความสำคัญของเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

23 เมษายน 2561

#ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail