ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาเป่ายิงฉุบ,วิ่งเก็บของ,เตะบอลเข้าประตู

21 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการแข่งขันกีฬาเป่ายิงฉุบ ระดับ(ชาย-หญิง),บุคคล,ทีม 5 คน วิ่งเก็บของ ระดับ 2 (ชาย-หญิง)บุคคล,คู่ผสม เตะบอลเข้าประตู ระดับ3(ชาย) บุคคล,ทีม 5 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพคืนที่สามของคุณพ่อบุ่นปั้ง แซ่เฮ้ง

21 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพเป็นคืนที่ 3 ของคุณพ่อบุ่นปั้ง แซ่เฮ้ง อายุ 102 ปี บิดาของนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวและชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ 11 อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

20 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 นางจันทร์พร สกุลพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพคืนที่ 2 ของคุณพ่อบุ่นปั้ง แซ่เฮ้ง

20 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพคืนที่ 2 ของคุณพ่อบุ่นปั้ง แซ่เฮ้ง อายุ 102 ปี บิดาของนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

ศึกษาดูงานตลาดอมยิ้ม

19 มกราคม 2562

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะศึกษาดูงานซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

รอบกองไฟของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดโรงเรียนเทศบาล๓ (ตลาดล่าง)

19 มกราคม 2562

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ของโรงเรียนเทศบาล๓ (ตลาดล่าง) ประจำปีการศึกษา2562 ที่จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ในระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2562

การแข่งขันกีฬารับ-ส่ง บอล “อนุบาลเกมส์”

19 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการแข่งขันกีฬา รับ-ส่ง บอล ได้แก่ ระดับ 1,2 (ชาย-หญิง) ระดับ1, 2 (คู่ผสม) ระดับ 3 (ชาย-หญิง) ระดับ 3 (คู่ผสม)

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพคืนแรกของคุณพ่อบุ่นปั้ง แซ่เฮ้ง

19 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพคืนแรกของคุณพ่อบุ่นปั้ง แซ่เฮ้ง อายุ 102 ปี บิดาของนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail