กิจการสภา

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

7 สิงหาคม 2561

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑

10 กรกฎาคม 2561

ประกาศสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑

10 กรกฎาคม 2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

4 มิถุนายน 2561

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕6๑

24 พฤษภาคม 2561

รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

24 พฤษภาคม 2561

เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ปี ๒๕๖๑

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

8 กุมภาพันธ์ 2561

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail