กิจการสภา

ขอเชิญประชุมสภาเทศบำลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

4 สิงหาคม 2560

เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐

24 กรกฎาคม 2560

เรียกประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐

24 กรกฎาคม 2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

25 พฤษภาคม 2560

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

15 พฤษภาคม 2560

เรียกประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

18 เมษายน 2560

เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

18 เมษายน 2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙

8 มีนาคม 2560

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail