กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

1 สิงหาคม 2561

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน การประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ มีวาระการประชุมที่แจ้งให้ทราบถึงการจัดโครงการ/จัดอบรม/และการขอความร่วมมือในการดำเนินงานต่างๆ

ชมการซ้อมใหญ่ของเหล่านางรำ นางลาก และขบวนกลองยาว

26 กรกฎาคม 2561

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมชมการซ้อมใหญ่ของเหล่านางรำ นางลาก และขบวนกลองยาว

การส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล”

26 กรกฎาคม 2561

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “การส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล”

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

26 กรกฎาคม 2561

#โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อสมท #ร่วมใจพัฒนาบึงขุนทะเล #ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง #กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านสุชน นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี รองปลัดเทศบาล ผอ.สำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ของสำนักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วม #ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน

26 กรกฎาคม 2561

ในวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓

จัดโดย กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ปิดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๑

25 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีม ประชาชน (ชาย) ได้แก่

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กิจกรรมกำจัดผักตบชวาประชารัฐ

25 กรกฎาคม 2561

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.สำนัก/กอง บุคลากร-ลูกจ้าง คณะครูนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตลอดจน ภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน

จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน ประจำปี ๒๕๖๑

24 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมผู้ประกอบการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี ๒๕๖๑

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail