กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือ แนวเขตที่ดินทางเข้าออกซอยร่วมพัฒนา

18 กันยายน 2561

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานหารือแนวเขตที่ดิน ทางเข้าออกซอยร่วมพัฒนา เพื่อให้เกิดความชัดเจนของแนวเขตที่ดิน และเกิดความเข้าใจระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย

ประชุมประชาคม “ระดับนคร”

17 กันยายน 2561

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ระดับนคร เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4

ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่น “ระดับนคร”

10 กันยายน 2561

ในวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4

ตักบาตรทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของทุกเดือน รอบศาลหลักเมืองสุราษฎร์ฯ

9 กันยายน 2561

ตักบาตรทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของทุกเดือน รอบศาลหลักเมืองสุราษฎร์ฯ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง

ประชุมประชาคม ระดับชุมชน เขตพัฒนาชุมชนที่ 4

7 กันยายน 2561

ประชุมประชาคม ระดับชุมชน เขตพัฒนาชุมชนที่ 4
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ระดับชุมชน ระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวังใต้

ประชุมประชาคม ระดับชุมชน เขตพัฒนาชุมชนที่ 3

6 กันยายน 2561

#ประชุมประชาคม ระดับชุมชน เขตพัฒนาชุมชนที่ 3
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ระดับชุมชน ระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวังใต้

ประชุมประชาคม ระดับชุมชน เขตพัฒนาชุมชนที่ 2

5 กันยายน 2561

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ระดับชุมชน ระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวังใต้ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4

ประชุมประชาคม ระดับชุมชน (เขต 1)

4 กันยายน 2561

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ระดับชุมชน ระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2561 และระดับนคร ในวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวังใต้

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail