thzh-CNen
A- A A+

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 และผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน(1.1)