สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 และผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

พิมพ์
ผลการดำเนินงาน
ฮิต: 58