สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 และผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 256

พิมพ์
ผลการดำเนินงาน
ฮิต: 40