thzh-CNenmy

การจัดระเบียบชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามหลักการกระจายอำนาจ

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๗๐ คน

เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “การจัดระเบียบชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามหลักการกระจายอำนาจ”ของชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว ซึ่งเป็นชุมชนที่อาศัยร่วมกันของ ๒ ศาสนา ๓ วัฒนธรรม พร้อมกันนั้นได้มีการสาธิตการทำขนมตังเมกรอบหรือขนมน้ำตาลชัก ซึ่งมี นายศักดิ์ ชัยเอี่ยมบุญญฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จากนั้นได้มีการร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนจากการไปศึกษาดูงานพร้อมบรรยายสรุป ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายพงศกร อึ่งทอง

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)