thzh-CNenmy

ศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

นำโดยนางวาสนา ธีรนิติ นายกเทศมนตรีตำบลหล่มเก่า นำคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน คณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน จำนวน ๙๐ คน เข้าศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านความโปร่งใสและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมที่เข้าร่วมประกวดการบริหารจัดการบ้านที่ดี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเล็งเห็นว่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี ๒๕๖๒ อปท.ที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ อปท.ขนาดใหญ่ทีมีการบริหารจัดการที่ดี(ประเภททั่วไป) ประจำปี ๒๕๖๒ และรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ชนะเลิศอันดับ ๒ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน จากการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปโครงการเตียงพยาบาล ๑,๐๐๐ เตียงที่บ้าน เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องอาหารมณเฑียร

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)