thzh-CNenmy

รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ชั้น ๒

123212876 1667163356824765 7715639773533600663 n

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก...
Facebook : ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร ๐๗๗-๒๒๒-๒๐๓, ๐๗๗-๓๑๓-๔๑๖-๑๙

 

การรับสมัครวันแรก (๒ พ.ย. ๖๓) มีผู้สมัครดังนี้....

หมายเลข 1 นายวิเชียร จันทร์บัว

หมายเลข 2 นายชุมพล กาญจนะ

หมายเลข 3 นายมนตรี เพชรขุ้ม

หมายเลข 4 นายสรรเสริญ เลิศอุไร

หมายเลข 5 นางจิรวรรณ สารสิทธิ์

หมายเลข 6 นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว

หมายเลข 7 นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ

 

การเลือกตั้งท้องถิ่น
อย่าลืมไปใช้สิทธิใช้เสียงของท่าน
ในวันอาทิตย์ที่๒๐ธันวาคม๒๕๖๓นี้
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)