thzh-CNen
A- A A+

ต้อนรับคณะตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดโรงเรียนสถานการณ์แพร่ระบาด

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล๔ (วัดโพธาวาส) นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคดังกล่าวที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบการจัดการเรียนการสอนและสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ไปทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรของสถานศึกษา ต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีใหม่ (New Normal) เน้นการปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
ทั้งนี้ได้ร่วมลงพื้นที่พร้อมกับคณะตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนอนุบาลจอย และโรงเรียนนานาชาติสุราษฎร์ธานีอีกด้วย
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)