thzh-CNen
A- A A+

มอบถุงยังชีพให้แก่ชุมชนตลาดล่าง, ชุมชนตาปี, ชุมชนตลาดท่าเรือ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยนายสุฟ้าง แซหว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ชุมชนตลาดล่าง, ชุมชนตาปี, ชุมชนตลาดท่าเรือ ณ โรงฉันวัดธรรมบูชา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด -19
#โดยมีหลักเกณฑ์การมอบให้ผู้ที่เดือดร้อน ดังนี้
1.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
2.มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โดยได้ครอบครัวละ 1 ชุด)
3.ผู้ที่ได้กรอกข้อมูลแบบสำรวจผู้ได้รับ
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)