thzh-CNen
A- A A+

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ประเภทกฎหมาย
พระราชบัญญัติ
ประมวลกฎหมาย
สัมพันธ์ตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
เจ้าพนักงาน/นักจัดการงานเทศกิจ
นิติกร
วิศวกรโยธา
วิศวกรสุขาภิบาล
ฉบับกฎหมาย
ไฟล์กฏหมาย
-
Size 185 KBs
Hits 75
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ไฟล์กฏหมาย
 
-
Size 185 KBs
Hits 75
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

Super User