thzh-CNen
A- A A+

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ประเภทกฎหมาย
พระราชบัญญัติ
ประมวลกฎหมาย
สัมพันธ์ตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
เจ้าพนักงาน/นักจัดการงานเทศกิจ
เจ้าพนักงาน/นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
เจ้าพนักงาน/นักวิชาการสุขาภิบาล
ฉบับกฎหมาย
ไฟล์กฏหมาย
-
Size 200 KBs
Hits 69
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

ไฟล์กฏหมาย
-
Size 141 KBs
Hits 68
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ไฟล์กฏหมาย
-
Size 159 KBs
Hits 72
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
ไฟล์กฏหมาย
 
-
Size 200 KBs
Hits 69
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
 
-
Size 141 KBs
Hits 68
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 
-
Size 159 KBs
Hits 72
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

Super User