thzh-CNen
A- A A+

เคาะประตูเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สาขาแกนนำสตรี ลงพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น แก่ผู้พิการและสมาชิกผู้สูงอายุของกองทุนสวัสดิการ

เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและแสดงความเอื้ออาทร โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมมอบในครั้งนี้ ซึ่งจากการที่ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม จัดทำฐานข้อมูลคนพิการ บันทึกพิกัดถิ่นที่อยู่อาศัย เพื่อใช้ประโยชน์ทางราชการในการเยี่ยมเยียน ติดตามการเข้าถึงสิทธิคนพิการ เช่น การรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละ 800 บาท การรายงานตัวยืนยันสถานะคนพิการประจำปี การเข้าฝึกอบรมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลการฟื้นฟูบำบัดความพิการ หรือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแก่คนพิการ เป็นต้น ทั้งนี้มีประธานแกนนำสตรี สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ประธานชุมชน กรรมการชุมชน และ อสม. ร่วมลงพื้นที่
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่น

 

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)