thzh-CNen

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เป็นประธานพิธีเปิดการแสดงรอบกองไฟพร้อมชมการแสดงรอบกองไฟโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) โดยนางปรียา โกละกะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔(วัดโพธาวาส) จัดกิจกรรมเข้าค่ายแรมคืน และเดินทางไกลของลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ เพื่อเป็นการฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น กล้าแสดงออก และเรียนวิชาลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาววิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี