thzh-CNenmy

ส่วนราชการ/สถานที่

อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในการปรับข้อมูลและการสำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับทรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดินโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ป้าย การประกอบกิจการค้าประเภทต่าง ๆ และบันทึกพัฒนาข้อมูลในระบบสารสนเทศพร้อมให้บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน

 

ฝ่ายระบบข้อมูลภาคสนามและสารสนเทศ

2.1 งานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- จัดทำแผนที่แม่บท  แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ทั้งระบบเอกสารและระบบสารสนเทศ

- ปรับแก้ไข  รายการข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน

- สำรวจข้อมูลภาคสนาม  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน  เพื่อปรับข้อมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- จัดทำรายงานผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีประจำเดือน

- สำรวจข้อมูลภาคสนาม  ตรวจสอบข้อมูลโรงงานต่างๆ ตามแผนปฏิบัติงาน  และโรงงานทั่วไป  รวมทั้งการแจ้งหยุดผลิตของผู้ประกอบการ  เพื่อนำมาปรับข้อมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- การคัดลอกข้อมูลที่ดินพร้อมทั้งหารหัสประจำแปลงที่ดิน

- ปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.1, 2, 3, 4, 6, 7, 13, 17)

- จัดทำรายงาน ตามแบบ 2/1

- ประสานงานกับที่ดินเพื่อคัดลอกข้อมูลที่ดิน

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

- งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน

- งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท.4 และ 5)

- งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 17)

- งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

- การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล

- งานจัดเก็บและดูแลบำรุงรักษาแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ

- การจัดทำรายงานประจำเดือน

- งานให้คำปรึกษาด้านทะเบียนทรัพย์สินกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานสำรวจภาคสนาม

- งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน

- งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน

- งานปรับข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน (แบ่งแยก, ออกโฉนด, รวมแปลงที่ดินใน ผ.ท. 4, 5, 6, 17 และ ผ.ท. 1, 2, 3

- งานสำรวจข้อมูลภาคสนามที่ดิน โรงเรือน ป้าย และใบอนุญาต

- งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

- งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่

- งานปรับปรุงแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน

- งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี

- งานให้คำปรึกษาด้านแผนที่ภาษีให้กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 งานสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

- งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษี เพื่อการให้บริการจัดเก็บภาษีระบบคอมพิวเตอร์

- งานบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

- งานตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.4 งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่ และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน

- งานบริการข้อมูลผู้ชำระภาษี

- งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสำเนา

- งานบริการให้ข้อมูลแผนที่ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย