thzh-CNenmy

ส่วนราชการ/สถานที่

อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

1 ฝ่ายอำนวยการ

 1.1 งานการเจ้าหน้าที่

- รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบุคคล ของเทศบาล เช่น การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน จัดระบบงาน การสรรหา การจัดสอบ การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การทะเบียนประวัติ เป็นต้น

- วินิจฉัยและแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในเรื่องงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.ท. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของเทศบาล แ

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

1.2 งานควบคุมเทศพาณิชย์

- รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดตั้งเทศพาณิชย์ งานตรวจสอบ รายงาน ควบคุมและดูแลกิจการเทศพาณิชย์

- งานประสานงานเกี่ยวกับกิจการเทศพาณิชย์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- งานวิเคราะห์ปรับปรุงเทศพาณิชย์

1.3 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

2 ฝ่ายปกครอง

 2.1 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 2.2 งานรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคง

3 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 3.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 3.2 งานวิทยุสื่อสาร

 3.3 งานฝึกอบรมและเผยแพร่

4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 4.1 งานธุรการและสารบรรณ

4.2 งานเลขานุการผู้บริหาร

4.3 งานกิจการสภาเทศบาล

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 077-272-513 ต่อ 101

เบอร์โทรสารสำนักงาน 077-288-919