thzh-CNenmy

ส่วนราชการ/สถานที่

อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา โดยให้มีงาน ธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริม งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

1.โรงเรียน

1.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

1.2 โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)

1.3 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

1.4 โรงเรียนเทศบาล 5

1.5 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

- เป็นการจัดการศึกษาในระบบที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยการศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่า 12 ปี ก่อนระดับอุดมศึกษา

2.หน่วยศึกษานิเทศก์

- ควบคุมตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการจัดระบบการประกันคุณภาพ

- เสนอเป้าหมาย แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมปฏิบัติงานด้านวิชาการและงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนางานวิชาการ

- นิเทศและให้คำปรึกษา และนำทางวิชาการ

- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสาระของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การจัดทำกระบวนการเรียนรู้ แนวทางการจัดประสบการณ์ แผนการสอน คู่มือครู การผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาวิชาการ

- ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

4.ฝ่ายแผนงานและโครงการ

4.1 งานแผนงานและโครงการ

- งานจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี

- งานจัดทำแผนเพิ่มเติม

- งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี

- งานจัดทำข้อมูลประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการของสำนักการศึกษา

- งานจัดทำข้อมูลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

- งานจัดทำข้อมูลแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

- งานจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (GPP)

- งานจัดทำรายงานการวิจัยและประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- งานจัดทำแผนการดำเนินงานตามโครงการของสำนักการศึกษา

4.2 งานระบบสารสนเทศ (ไม่กำหนดตำแหน่ง)

- งานข้อมูลระบบสารสนเทศของสำนักการศึกษา

- งานจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

- งานจัดทำข้อมูลวารสารประจำเดือนของสำนักการศึกษา

4.3 งานงบประมาณ

- การขอเบิกเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประเภทเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานครูเทศบาล

- การขอเบิกเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประเภทเงินบำนาญปกติ และเงิน ช.ค.บ.

- การขอเบิกเงิน ช.ค.บ. ครูบำนาญ ไปยังสำนักงาน ก.บ.ท.

- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ประเภทเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งภารโรง) และเงินบำนาญปกติ ของข้าราชการบำนาญ (ครู) ประจำเดือนทุกเดือน

- การจัดทำรายงานการขอเบิก เงินบำเหน็จ บำนาญ ของพนักงานครูที่ลาออก หรือเกษียณอายุราชการให้จังหวัดอนุมัติการจ่ายเงิน

- การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประเภทเงินบำเหน็จ และเงินบำนาญ

- การจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน, สลิปเงินเดือน ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและ     พนักงานจ้าง สำนักการศึกษา

- การขอเบิกเงินช่วยพิเศษ และจัดทำฎีกาขอเบิกเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานครูเทศบาล และข้าราชการบำนาญ (ครู) ถึงแก่ความตาย

- การจัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวด ในปีงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้เพียงพอ สำหรับหมวดเงินเดือนของพนักงานครูเทศบาล และค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งภารโรง)

- การจัดทำทะเบียนการหักเงิน – ส่งเงินฝากธนาคารของพนักงานครู พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งภารโรง) สำนักการศึกษา ส่งสำนักการคลังทุกเดือน

- การเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานครู ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน พร้อมจัดทำรายละเอียดการนำเงินเข้าบัญชี เอ.ที.เอ็ม ส่งสำนักการคลังประจำทุกเดือน

- งานรวบรวมเงิน ช.พ.ค., ช.พ.ส. ส่งสำนักงาน สก.สค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกเดือน

- งานรวบรวมเงินของสมาชิกสหกรณ์ นำส่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี เป็นประจำทุกเดือน

- งานการจ่ายเงินบำนาญพนักงานครูที่ไม่ประสงค์จะเข้า เอ.ที.เอ็ม

- งานตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญเกี่ยวกับเงินสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตำแหน่งภารโรง

- การเบิกเงินเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและหลักฐานการรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) ของพนักงานครู – ภารโรง และข้าราชการบำนาญ (ครู) ซึ่งได้สำรองจ่ายเงินชดเชยไปก่อน ส่งคลังเพื่อดำเนินการส่งข้อมูลการขอเบิกเงินไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

- การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของพนักงานครู – ภารโรง และผู้รับบำนาญ (ครู)

- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประเภทเงินช่วยการศึกษาบุตร ของพนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตำแหน่งภารโรง และข้าราชการบำนาญ

- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ประเภทเงินค่าจ้าง, เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินสมทบประกันสังคม พนักงานจ้างตามภารกิจ ของงานโรงเรียน

- การจัดทำรายละเอียดเงินค่าจ้าง และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตลอดจนรายละเอียด การรับ – จ่ายเงิน และสรุปยอดเงินเข้า ATM ส่งสำนักการคลังประจำเดือนทุกเดือน

- ควบคุมเงินงบประมาณของสำนักการศึกษา ในปีงบประมาณ ที่จะต้องเบิกจ่ายให้เพียงพอสำหรับการเบิกจ่ายในปีงบประมาณนั้น ๆ

- งานจัดทำรายงานข้อมูลตามแบบประมาณการงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับประจำปีงบประมาณถัดไป (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- การรายงานข้อมูลตามแบบประมาณการงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับประจำปีงบประมาณถัดไป (ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน) ส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

- การจัดทำรายละเอียดข้อมูลการรับเงินส่วนบุคคล ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งภารโรง) ข้าราชการบำนาญ และของพนักงานจ้างในสำนักการศึกษา เพื่อรวบรวมส่งสำนักการคลังเทศบาล

- การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเงินเดือนพนักงานครู, ค่าจ้างประจำ (ภารโรง), เงินเดือนพนักงาน, เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, เงินวิทยฐานะ, ค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าตอบแทนพิเศษ ของพนักงานครูเทศบาล, ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งภารโรง และพนักงานจ้าง ที่เบิกจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณในปีถัดไป

- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ประเภทเงินเดือน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ประเภทค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินสมทบประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ประเภทค่าเล่าเรียนบุตร ของพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก

- การรายงานการนำเข้าข้อมูลตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- การรายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ

- การรายงานข้อมูลตามแบบประมาณการงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับประจำปีงบประมาณถัดไป แบบ สบศ.4 – สบศ.5 (ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้าน) ส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

- การจัดทำฐานข้อมูลการรับเงินรายได้ของพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม  ของทุกปี พร้อมจัดทำแบบ ภงด.91ก

- งานรายละเอียดข้อมูลของพนักงานครู ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ (ครู) ที่อยู่ในสังกัด พร้อมจัดทำฐานข้อมูลบุคคลเพื่อใช้ประกอบหลักฐานการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

- งานทะเบียนคุมการเบิก – จ่ายพัสดุ และครุภัณฑ์ของงานการเงินและบัญชี

- รายงานการตรวจสอบรับ – จ่ายพัสดุ และครุภัณฑ์ประจำปี

- การจัดทำงบประมาณในส่วนของสำนักการศึกษา

- การโอนเงินงบประมาณ

- การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1)

- การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน

- การจัดทำประมาณการรายรับ

- การรายงานการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

- การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

- การรายงานการนำเข้าข้อมูลตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ (e-Plan)

- การรายงานงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน (แบบ อปท.1)

- การรายงานการติดตามและการประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

- การรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น

- การติดตามการประเมินระบบการควบคุมภายใน

4.4 งานธุรการ

- งานสารบรรณของสำนักการศึกษา / งานธุรการ

- งานจัดทำแผนพัฒนาสามปีของงานบริหารทั่วไปฯ

- งานจัดทำงบประมาณประจำปีของงานบริหารทั่วไปฯ

- งานจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของงานบริหารทั่วไปฯ

- งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุของงานบริหารทั่วไปฯ

- งานจัดทำรายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีของงานบริหารทั่วไปฯ

- งานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ

- งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารสำคัญการเบิกจ่ายเงินของงานธุรการ / งานบริหารทั่วไปฯ

- งานตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของเทศบาล เฉพาะงานบริหารทั่วไปฯ

- งานขออนุมัติจัดซื้อ – จัดจ้าง จากงบประมาณของเทศบาลเฉพาะงานบริหารทั่วไป

- ควบคุม ดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ของงานบริหารทั่วไปฯ

- งานจัดทำรายงานการใช้พลังงาน

- งานจัดทำรายงานการรับ – จ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ งานบริหารทั่วไปฯ

- งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- งานแจ้งเวียนหนังสือข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ให้ฝ่าย/งาน สำนักการศึกษา และบันทึกส่งสำเนาหนังสือให้โรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

 

5. ส่วนบริหารการศึกษา

5.1 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

5.1.1 งานการเจ้าหน้าที่

- ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โอน (ย้าย) เลื่อนระดับ ประเมินวิทยฐานะ สอบคัดเลือกและการคัดเลือก รวมทั้งการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ การพิจารณาความดีความชอบพนักงานครูเทศบาลและ  เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งภารโรง) การรายงานข้อมูลบุคลากรตามแบบ สบศ.อต.1 แบบ สบศ.อต.2 และแบบสบศ.อต.3

 

5.1.2 วางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ (ไม่กำหนดตำแหน่ง)

- การวางแผนบุคลากรทางการศึกษา การกำหนดตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานและทัศนศึกษา การจัดทำทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติ การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งภารโรง)

5.2 ฝ่ายกิจการโรงเรียน

5.2.1 งานการศึกษาปฐมวัย (ไม่กำหนดตำแหน่ง)

- การจัดตั้งการศึกษาปฐมวัย การถ่ายโอนศูนย์เด็กเล็ก

- การรับนักเรียน

- การประสานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาปฐมวัยในระบบโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- การส่งเสริมและประสานการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน และพัสดุการศึกษา

5.2.2 งานโรงเรียน

- ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนทั่วไปและงบประมาณจากเทศบาล

- งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล (จำนวนโรงเรียน จำนวนอาคาร ครู นักเรียน)

- งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน

- งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน

- งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน

- งานดูแล จัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์คู่มือครูสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน

- งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

- งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎระเบียบ และนโยบายของทางราชการ อันเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน

- งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน

- งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

- งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ

- งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5.2.3 งานกิจการนักเรียน

- งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน

- งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา

- งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

- งานวิเคราะห์วิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม

- งานประสานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- งานติดตาม แก้ไข ปรับปรุงเสนอแนะแนวทางวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล

- งานลูกเสือ ยุวกาชาดและเนตรนารี

- งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ

- งานเกี่ยวกับทะเบียนประกาศนียบัตรและใบสุทธิ

- งานตรวจสอบสถานที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

- งานแนะนำ ตักเตือน ห้ามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมแล้วรายงาน

5.3 ฝ่ายวิชาการ

5.3.1 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร

- ดูแลตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- รวบรวมประมวลผลการประเมินคุณภาพเพื่อรายงานและเผยแพร่ 

- วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

- ส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา ติดตามประเมินผลดำเนินการและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการวิจัย

- รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับท้องถิ่นและระดับชาติทุกประเภท 

- ควบคุมดูแลและส่งเสริมระบบการวัดประเมินผลการศึกษา

- ส่งเสริมการวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร

- ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

- สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับภาระงาน

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย       

5.3.2 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา


6.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ

6.1 ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

6.1.1 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

- งานการสำรวจ รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา นอกโรงเรียน, งานเกี่ยวกับการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ, งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป, งานการอบรมปกครอง ดูแล แนะนำ การศึกษา การแนะแนวอาชีพ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป

6.1.2 งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ (ไม่กำหนดตำแหน่ง)                  

6.1.3 งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา

- ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานห้องสมุด, งานจัดทำรายงานเกี่ยวกับการยืม คืนหนังสือ ทะเบียนสมาชิก การให้บริการแก่ประชาชน, งานให้บริการและส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เป็นแหล่งวิชาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น

6.2 ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน

6.2.1 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

- ดูแลงานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน จัดตั้งชมรมต่าง ๆ ของศูนย์เยาวชน, งานชุมนุมต่าง ๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม กิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน, งานส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและงานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.2.2 งานกีฬาและนันทนาการ (ไม่กำหนดตำแหน่ง)

- ควบคุมดูแลการกำหนดแผนการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริม  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน, การดูแลบำรุงรักษาสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา, และการขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้

 

6.3 ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1.6.1 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม

- กำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรม ท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

- การดำเนินกิจกรรม 

ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

- การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน

- ประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.6.2 งานกิจการศาสนา

- กำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมศาสนาศีลธรรมและจริยธรรม

- การดำเนินกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรม

- การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

- ประชาสัมพันธ์งานด้านการศาสนา การส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรม

- การจัดนิเทศ การจัดตั้งชมรม มูลนิธิเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย