thzh-CNenmy

ส่วนราชการ/สถานที่

อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยวิชาการและแผนงานพร้อมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ ปรับปรุงรูปแบบการจัดระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การเผยแพร่วิชาการ การประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการตามตามประเมินผลการดำเนินงาตามแผนและโครงการต่างๆ   การจัดทำงบประมาณของหน่วยงาน การให้ความเห็นทางวิชาการและตอบข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสอบสวน การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

1. ฝ่ายงานและงบประมาณ

1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

- จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

- จัดทำแผนพัฒนาสามปี เป็นการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

- จัดทำแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม) เป็นการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

- จัดทำแผนการดำเนินงาน เป็นการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

- ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงานประจำปี และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี

- วิเคราะห์ ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของสถานะการคลังเพื่อการลงทุนและใช้ประกอบจัดลำดับความสำคัญ ของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในแผนพัฒนา   เทศบาล

- ทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน         

2 งานวิจัยและประเมินผล         

3 งานจัดทำงบประมาณ

- จัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆทราบและดำเนินการ

- รวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ

- เสนอแนะและให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

- จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

- ศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ๆของเทศบาล

 

2. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1 งานประชาสัมพันธ์     

- เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมสู่สาธารณชนและสื่อต่างๆ

- ปิดประกาศ

- ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

- บันทึกภาพกิจกรรม

- จัดรายการเสียงไร้สายและรายการวิทยุ

- จัดทำวีดิทัศน์แสดงผลงานความก้าวหน้าของเทศบาล

- จัดทำแผ่นพับแนะนำเทศบาล วารสารและรายงานกิจการประจำปี

- จักทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม

- จัดบอร์ดภาพกิจกรรม/วันสำคัญ

- บริการประชาชนที่มาขอรับบริการดูกล้องวงจรปิดของเทศบาลในส่วนที่รับผิดชอบ

- ให้คำแนะนำติดต่อ

- สอบถามกับผู้มาติดต่อราชการ

2 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ของเทศบาล

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การติดต่อประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

3. ฝ่ายนิติการ

1 งานนิติกรรมสัญญา มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

- จัดทำ ตรวจ ร่าง แก้ไข เปลี่ยนแปลงนิติกรรมและสัญญาที่มีผลผูกพันหรือเกี่ยวข้องกับเทศบาล

- ตีความ วินิจฉัยปัญหา นิติกรรมและสัญญาที่มีผลผูกพันหรือเกี่ยวข้องกับเทศบาล

- ให้ความเห็นทางวิชาการตอบข้อหารือในการจัดทำนิติกรรมสัญญาที่มีผลผูกพันหรือเกี่ยวข้องกับเทศบาล

- ดำเนินคดีและติดตามผลคดีในส่วนของนิติกรรมและสัญญาที่มีผลผูกพันหรือเกี่ยวข้องกับเทศบาล

- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเนินการตามหน้าที่

- ฝึกอบรมและให้คำปรึกษางานแก่เจ้าหน้าที่

- รวบรวมระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ และตัวอย่างร่างนิติกรรมและสัญญาต่างๆ

2 งานสอบสวนและวินัย

                  

3 งานคดีและเรื่องร้องทุกข์

- จัดทำตรวจร่าง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

- ตีความ วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ

- ให้ความเห็นทางวิชาการและตอบข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล

- การสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล การร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ เป็นต้น   - ดำเนินคดี ติดตามผลคดีประสานงานกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ฝึกอบรมและให้คำปรึกษางานแก่เจ้าหน้าที่

- รวบรวมกฎหมายและหนังสือสั่งการของกระทรวง ทบวง กรม อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือแจ้งหรือประสานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินต่อไป

 

4. งานธุรการ

- การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงินงบประมาณ

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ

- สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง