thzh-CNenmy

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่ระหว่างอาคาร 2 กับอาคาร 3 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักการคลัง