thzh-CNenmy

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนประชารัฐตอนที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักการคลัง