thzh-CNen
A- A A+

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนพ่อขุนทะเล ซอย 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักการคลัง