แบบฟอร์มคำร้องของสำนักการช่าง

พิมพ์
แบบฟอร์มคำร้อง
ฮิต: 849

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

ประชาชนหรือบุคคลภายนอก สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องการตามหัวข้อด้านล่างได้ทันที เพื่อนำไปเป็นเอกสารประกอบกิจการเกี่ยวกับอาคารต่างๆ 

หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร และรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม

หนังสือรับรองของผู้ประกอบอาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4)