thzh-CNen
A- A A+

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณ(1.3)