สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 และผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

พิมพ์
ผลการดำเนินงาน
ฮิต: 90