thzh-CNenmy

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี-DUGA 2020

DUGA 63 Horizental 1335x350 resize

***แนะนำให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้

ชื่อเว็บไซต์ :: https://www.aprilseries.com/
ชื่อเฟซบุ๊ก :: https://www.facebook.com/Aprilseminar/?modal=admin_todo_tour
Line Official :: https://lin.ee/7ZLV6Bx

รายละเอียดโครงการ Smart City Summit 2020

 

หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ภาค และภูมิภาค ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาเมืองที่มีความประสงค์ที่จะพัฒนา คุณภาพชีวิต โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ การบริหารจัดการเมือง การลดค่าใช้จ่าย และ การใช้ทรัพยากร โดยเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกซน ภาคประชาชน และ ภาควิชาการ ภายใต้ แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย อย่างยั่งยืน ให้ประชาชนในเมือง กินดีอยู่ดี โดยใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ”

 

วัตถุประสงค์

1 เป็นเวทีในการสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้อย่างสร้างสรรค์ และเหมาะกับท้องถิ่น

2 เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนชุดความคิด ด้านการพัฒนาพื้นที่ จังหวัด ท้องถิ่นอัจฉริยะที่สามารถสร้าง ความเจริญได้อย่างยั่งยืนทุกมิติ

3 เป็นเวทีในการระดมสมอง กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะเชิงพื้นที่ร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ ทั้งภาครัฐและเอกชน

4 เป็นเวทีในการแสดงนวัตกรรมทางด้านการพัฒนาเมืองในทุกองค์ประกอบ เพื่อการพัฒนาโครงการอย่างชาญฉลาดและเหมาะสม

 

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 28 - 29 กันยายน 2563

 

สถานที่การจัดงาน

อาคารศูนย์ประ,ชุมวายุภักษ์ ห้องประขุมวายุภักษ์5  ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวน ชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

งบประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม คนละ 5,900 บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ถ้าหากลงทะเบียน ก่อนวันที่ 4 กันยายน  2563 ท่านจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษ ลงทะเบียน 2 ท่าน ราคา 7,900 บาท และค่าใช้จ่าย ดังกล่าว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่ากระเป๋าและเอกสารในการอบรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเข้า อาหารเย็น และค่า เดินทาง)โดยผู้เข้ารับการ อบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการปีกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) และข้าราชการสามารถ เบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประขุม ระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

กลุ่มงาน

- Education ICT Forum 2020 - 
[ รายละเอียด ] |  [ ลงทะเบียน ]

 

- AI & IOT Summit 2020 - 
[ รายละเอียด ] |  [ ลงทะเบียน ]

 

- Healthcare Technology Summit 2020 -
[ รายละเอียด ] |  [ ลงทะเบียน ]

 

- SmartCity Summit - 
[ รายละเอียด ] |  [ ลงทะเบียน ]

 

วิธีชำระค่าลงทะเบียน

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน (Pay in slip) ส่งกลับมาที่ 02-661-7757 (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้าชื่อบัญชี บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

- ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมิตร เลขที่บัญชี 085-0-12124-8

- ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนอโศกมนตรี เลขที่บัญชี 925-0-07304-7

- ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปี) เลขที่บัญชี 003-2-42408-4

รับโบเสร็จรับเงินที่หน้างาน และกรุณานำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) มายื่น ณ จุดการเงินหน้างาน

หมายเหตุ: สามารถชำระค่าลงก่อนวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 และการยกเลิกการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต้อง แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทำการยกเลิกก่อน 7 วันทำการ ก่อนวันสัมมนา (ผู้ร่วมสัมมนาจะไม่ไต้รับ ค่าลงหะเบียนคืนแต่คงสิทธิทจะได้รับกระเปาและเอกสารประกอบการสัมมนา)

 

รูปแบบการจัดงาน

- การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง

- การชมส่วนแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

- การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน

- การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูซั่น

- การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยีจาก ผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอซีที

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้เข้าร่วมงานมีความรู้ความเข้าใจในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตลอดจน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และการวางแผนเมือง อันเป็นกลไกสำคัญในการนำความรู้สู่การพัฒนาพื้นที่ ต่อไป

- เกิดการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับกระทรวง กลุ่มจังหวัด จนถึงระดับท้องถิ่น

- ผู้ประกอบการทั้งในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสู่ Smart City ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

 

โครงสร้างการจัดงาน

ร่วมจัดโดย

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES)

- สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)

ร่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างเป็นทางการโดย

- สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ***

- กรุงเทพมหานคร ***

- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ***

*** อยู่ระหว่างเรียนเชิญ ***

 

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

- คุณภุชพงค์ โนดไธสง

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ประธานที่ปรึกษา)

- นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา (รองประธานที่ปรึกษา)

- ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรรมการ)

- ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (กรรมการ)

- คุณศิลปสวย ระวีแสงสูรย์

ปลัดกรุงเทพมหานคร (กรรมการ)

- ผศ.(พิเศษ)นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรรมการ)

- ผศ.ดร.ธนา สุขวารี

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กรรมการ)

- คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย

ผู้ร่วมก่อตั้งและประธาน บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด (กรรมการ)

- ดร.ภาสกร ประถมบุตร

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (กรรมการ)

- คุณธง ตั้งศรีตระกูล

รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (กรรมการ)

- คุณกัลยา แสวงหาบุญ

เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) (กรรมการ)

- คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์

กรรมการที่ปรึกษา

- คุณดิลก คุณะดิลก

กรรมการที่ปรึกษา

 

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย

สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย 159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 'ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพๆ 10110 โทรศัพท์0-2661-7750 โทรสาร 0-2661-7757

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; info-abso[This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Super User