thzh-CNenmy

ราคากลางประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน(งานโรงพยาบาล บึงขุนทะเล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

สำนักการคลัง