thzh-CNen

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กระดานอัจฉริยะ (Interactive Board) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง))

สำนักการคลัง