thzh-CNen

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา))

สำนักการคลัง