thzh-CNen

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา))

สำนักการคลัง