thzh-CNen
A- A A+

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

สำนักการคลัง