thzh-CNen
A- A A+

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับปรุงทางเข้า-ออกและลานอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนเทศบาล 3 ตลาดล่าง)

สำนักการคลัง