thzh-CNen
A- A A+

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณโดยรอบภายในโรงเรียนสำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

สำนักการคลัง