thzh-CNen
A- A A+

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 28)

สำนักการคลัง