thzh-CNenmy

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)

สำนักการคลัง