เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ภาคเรียนที่1/2563)

พิมพ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ฮิต: 27

ไฟล์