เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ซื้อโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ท.4 และโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ท.4)

พิมพ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ฮิต: 29

ไฟล์