thzh-CNen

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบริเวณศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธาวาส)

สำนักการคลัง