thzh-CNenmy

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักการคลัง