thzh-CNen
A- A A+

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโคมไฟถนนชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐W พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๕๖ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักการคลัง