thzh-CNen
A- A A+

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณโดยรอบภายในโรงเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักการคลัง