thzh-CNenmy

กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสุราษฎร์เทคโนโลยีข้างบ้านเลขที่ 76/86 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

สำนักการคลัง