thzh-CNen

กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่ระหว่างอาคาร 2 กับอาคาร 3 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี งวดที่ 1

สำนักการคลัง