thzh-CNen
A- A A+

ประกวดราคาซื้อชุดบริหารกล้ามเนื้อ 6 สถานี จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักการคลัง