thzh-CNen
A- A A+

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 077-282-748

          - งานส่งเสริมและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ 077-310166

          - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ 077-310166

          - งานรักษาความสะอาด เบอร์โทรศัพท์ 077-310166

          - งานสัตวแพทย์ เบอร์โทรศัพท์ 077-282638

          - งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ (ศูนย์ตาปี) เบอร์โทรศัพท์ 077-272773

          - งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ (สวนหลวง ร.9) เบอร์โทรศัพท์ 077-603561

          - งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ (ฝั่งบางใบไม้) เบอร์โทรศัพท์ 077-206364-5

          - งานโรงพยาบาล (ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ บึงขุนทะเล) เบอร์โทรศัพท์ 077-489425-6

          - งานทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ สวนหลวง ร.๙  เบอร์โทรศัพท์ 077-603-560

          - สูบส้วม (ดำเนินการของเอกชน) เบอร์โทรศัพท์ 077-282-430

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม