thzh-CNenmy

 municipal council 01 001 result

นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต 1

 municipal council 04 004 result

นายสมเกียรติ แก้วประชานุรักษ์

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต 4