thzh-CNenmy

ยุทธศาสตร์/พันธกิจ

 

ยุทธศาสตร์เทศบาล 7 นคร

1. นครท่องเที่ยว เปิดประสบการณ์ใหม่พลิกโฉมเขตเทศบาลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติ  โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
   1.1 จัดตั้งศูนย์รวมการบริการนักท่องเที่ยว ครบวงจร (information Tourist Center) (IT center) ณ บริเวณท่าเรือสะพานนริศเป็น HUB ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค
   1.2 ปรับแผนการตลาดเชิงรุก โดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้พำนักและท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
   1.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุศรีสุราษฎร์ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สมกับเป็นแหล่งธรรมะ และเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
   1.4 ประกาศความยิ่งใหญ่ประเพณีชักพระ แสดงถึงความเจริญทางด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว
   1.5 สร้างเทศกาลเบิกบานสายธารตาปีรับปีใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางเทศกาลปีใหม่ภาคใต้
   1.6 ปรับภูมิทัศน์เมืองสุราษฎร์ธานี ให้มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ และเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว
   1.7 เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น คลอง ร้อยสาย บึงขุนทะเล พระธาตุศรีสุราษฎร์ ถนนคนเดิน และตลาดโต้รุ่ง เป็นต้น

2. นครเศรษฐกิจ สร้างเศรษฐกิจเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยผลิตภัณฑ์และการบริการ สร้างย่านการค้าใหม่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน  ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
   2.1 ถนนคนเดิน ปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำตาปีตลอดแนวให้เป็นถนนคนเดินที่สวยงาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
   2.2 ถนนสายอาหาร ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดโต้รุ่ง แหล่งจำหน่ายอาหารที่มีคุณภาพของท้องถิ่น ขยายตลาดให้เชื่อมโยงถึงศาลเจ้าไหหลำ ศาลเจ้าฮกเกี้ยน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
   2.3 ถนนสายวัฒนธรรม สร้างอัตลักษณ์ เชิดชูศิลปวัฒนธรรม ศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิชัย และงานประเพณีที่ดีงาม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชนและผู้ประกอบการต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   2.4 Seafood City  เมืองอาหารทะเล  พัฒนาพื้นที่ปากน้ำบ้านดอน ให้เป็นเมืองศูนย์กลางอาหารทะเลที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว
   2.5 งดจัดคาราวานสินค้าราคาถูกบริเวณริมเขื่อนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยกเว้นการจัดงานประเพณีสำคัญของจังหวัด เช่น งานประเพณีชักพระ งานกาชาด งานประเพณี ลอยกระทง และงานวันปีใหม่
   2.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตย่านการค้า จัดระเบียบการจราจรให้เอื้อต่อการจอดรถเหมาะสำหรับการค้าขายในเขตเทศบาล
   2.7 สร้างศูนย์ประชุม แสดงสินค้า แห่งภาคใต้ ณ บึงขุนทะเล เพื่อรองรับการประชุมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับชาติ ทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสุราษฎร์ธานีในภาพรวม

3. นครการศึกษา ด้วยการพัฒนาคุณภาพ ระบบการศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
   3.1 พลังคนรุ่นใหม่ของชาวสุราษฎร์ธานี โดยพัฒนาคุณภาพ การศึกษาที่ดี และศักยภาพในการแข่งขันให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดในอนาคต
   3.2 ศูนย์กลางการศึกษาภาคใต้ตอนบน สร้างบรรยากาศเมืองสุราษฎร์ธานีให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา สนับสนุนให้การศึกษาทุกระดับมีการพัฒนาคุณภาพเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาต่อ ของภูมิภาค
   3.3 โครงการสร้างเด็กสุราษฎร์หัวกะทิ โดยการติวเข้มให้กับเด็กในเขตเทศบาลด้วยระบบ E- learning เพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ นอกเวลาเรียน ช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้วยห้องสมุดสมัยใหม่ สร้างทักษะการอ่าน นักเรียนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทุกคนสามารถเข้าถึงบริการนี้ได้อย่างเท่าเทียม
   3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพครู โดยการพัฒนาความรู้ให้กับครูอย่างต่อเนื่อง ด้วยแผนฝึกอบรม ที่ทันสมัยทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอน และอุปกรณ์การสอนที่ทันต่อเหตุการณ์
   3.5 เพิ่มโรงเรียนมัธยม เพื่อรองรับนักเรียนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีให้มีสถานศึกษาเพียงพอต่อความต้องการ สามารถเรียนได้จนจบชั้นมัธยมศึกษา ลดปัญหาการออกจากระบบการศึกษาของเยาวชน
   3.6 ยกระดับมาตรฐานโรงเรียนเทศบาลเทียบเท่าโรงเรียนของกระทรวง พัฒนาประสิทธิภาพ จัดการเรียนการสอน เน้นการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เสริมทักษะการฉลาดรู้คู่คุณธรรม พร้อมทั้งสร้างจิตสาธารณะและภาวะผู้นำ สู่เยาวชนคนรุ่นใหม่
   3.7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางศาสนา โดยให้โรงเรียนเทศบาลเน้นกิจกรรมของทุกศาสนาทั้งในและนอกโรงเรียน
   3.8 จัดกองทุนให้เงินรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่น เพื่อจูงใจให้มีการบริหารการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียน
   3.9 สร้างเครือข่ายโรงเรียนเทศบาล เพื่อปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนเทศบาลให้เป็นโรงเรียนในฝัน ด้วยการสร้างเครือข่ายโรงเรียนร่วมกัน โดยมีครู นักเรียน และผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

4. นครกีฬา จะสร้างเมืองสุราษฎร์ธานีให้เป็นเมืองกีฬา โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
   4.1 ลานกีฬาต้านยาเสพติด สร้างลานกีฬาในแต่ละชุมชนเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดปัญหาอาชญากรรม และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะด้านกีฬา
   4.2 โครงการศูนย์กีฬาครบวงจร เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการ ด้านสุขภาพอนามัย เรียนรู้ประเภทของกีฬาชนิดต่างๆ และมีสนามฝึกซ้อม
   4.3 จัดการแข่งขันกีฬา สำหรับประชาชนทั่วไป สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศให้ชาวสุราษฎร์ธานีหันมาสนใจกีฬา และเฟ้นหาสุดยอดนักกีฬาเพื่อผลักดันไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ
   4.4 ส่งเสริมการแข่งขัน กีฬาอาชีพ กีฬาระดับประเทศและระดับนานชาติ ภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เช่น เรือพาย ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเก็ตบอล เทนนิส อินเตอร์เนชั่นแนลมาราธอน  เป็นต้น

5. นครร่มรื่นและรื่นรมย์ เพื่อให้พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานี มีคุณภาพชีวิตที่ดี รักถิ่นที่อยู่ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
   5.1 เมืองสะอาด เป็นระเบียบ มีการจัดการขยะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยนำหลักการลดปริมาณ นำกลับมาใช้ใหม่ และแปรสภาพ (3 R) มาใช้ให้เห็นผล
   5.2 การระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการจัดระเบียบพื้นที่ และสร้างทัศนียภาพเมืองสุราษฎร์ธานีให้สวยงาม
   5.3 ปรับภูมิทัศน์ถนนสายหลักเข้าเมือง สร้างเสน่ห์เมืองด้วยพรรณไม้นานาชนิด สัญลักษณ์ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ที่บ่งบอกการเป็นศูนย์กลางอารยธรรมอาณาจักรศรีวิชัย
   5.4 ร่มรื่น ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มสวนสาธารณะเพื่อช่วยขยายปอดคนเมือง แต้มสีสันด้วยไม้ดอกสัญลักษณ์เมืองใต้ สร้างสวนสวยแนวตั้งประดับเมือง
   5.5 รื่นรมย์ ด้วยชุมชนน่าอยู่ สร้างจิตสำนึกเห็นประโยชน์ส่วนรวม สนับสนุนชุมชนให้มีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสุขภาพกาย จิตใจ และสังคมให้เข้มแข็ง
   5.6 จราจรไหลลื่นไม่ติดขัด โดยการจัดระเบียบการจราจรที่ติดขัดในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด
   5.7 น้ำไหลไฟสว่าง ชุมชนปลอดภัย ด้วยไฟสว่าง ครอบคลุมทุกพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
   5.8 สี่แยกแจ้งข่าวสารความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมชน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. นครสุขภาพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยบริการขั้นพื้นฐาน ด้านสาธารณสุขอย่างครบถ้วน ทั้งทางด้านการป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟู โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
   6.1 ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมชุมชน
   6.2 โครงการเด็กสุราษฎร์ธานีฟันไม่ผุ ตรวจเช็คฟันเด็กนักเรียน ทุกโรงเรียนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นประจำทุกปี รวมถึงเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ของเด็กประถมทุกคน
   6.3 โครงการเตียงพยาบาล 1000 เตียงที่บ้าน เพื่อให้บุคคลใกล้ชิดในครอบครัวสะดวกในการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการเจ็บป่วยอย่างต่อเนื่อง
   6.4 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยกำหนดมาตรการกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออกให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
   6.5 โครงการคนสุราษฎร์สุขภาพดี คุณภาพชีวิตดี รณรงค์ให้มีการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นบริโภคอาหารสะอาด ปลอดภัยและมีประโยชน์ และการออกกำลังกายที่เหมาะสม
   6.6 โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยการจัดอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
   6.7 จัดตั้งอาคารเอนกประสงค์ผู้สูงอายุ เพื่อรองรับผู้สูงวัยที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ให้เป็นสถานที่พบปะ พูดคุย สมาคมและร่วมกันทำกิจกรรมทางสังคมและสันทนาการ

7. นครยั่งยืน การจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรด้วยการให้ชุมชนมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
  7.1 คัดแยกขยะ โดยการสร้างเครือข่ายชุมชนสีเขียวในการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะรีไซเคิล พร้อมทั้งจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
  7.2 การจัดเก็บขยะ โดยการบริหารจัดการผู้มีหน้าที่ให้ดำเนินการด้วยความรับผิดชอบ ตรงเวลา สม่ำเสมอ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
  7.3 การกำจัดขยะ ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับขยะแต่ละประเภท เพื่อประสิทธิภาพในการกำจัด และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อลดมลภาวะ
  7.4 การใช้ประโยชน์จากขยะ นำขยะแต่ละชนิดไปผ่านกระบวนการ แล้วนำกลับมาใช้ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการแยกเศษอาหารด้วยระบบถังข้าวหมู เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแนวทางการกำจัดขยะรวมถึงสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน
  7.5 อนุรักษ์แม่น้ำตาปี หัวใจชาวบ้านดอน โดยมีระบบบำบัดน้ำทิ้ง ติดตั้งบ่อดักไขมันและขยะ ก่อนปล่อยลงแม่น้ำ
  7.6 วางผังเมืองทั้งระบบแก้ปัญหาน้ำท่วม โดยกำหนดมาตรการผังเมืองเป็นแนวทางป้องกัน และแก้ปัญหาการระบายน้ำไม่ทันอย่างเข้มงวดและชัดเจน เพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ
  7.7 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลเต็มพื้นที่ การปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลให้ร่มรื่น สร้างพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น และสภาพแวดล้อมที่ดีสมเป็นเมืองน่าอยู่ นครยั่งยืน


พันธกิจ

1 พัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการการจราจร การคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพการลงทุนการท่องเที่ยว
3 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ
4 พัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดีอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขรวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสงบสุขของชุมชน
5 พัฒนาให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยมุ่งเน้นให้เกิด การพัฒนาทางด้านความรู้ควบคู่คุณธรรม มีการส่งเสริมพื้นปู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ดีและการป้องกันปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน

สำนักปลัด