thzh-CNen
A- A A+

ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี 2562 โดยมีนายประเสริฐ ทับทิมทอง เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลฯ พร้อมมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.สำนัก/กอง พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 2 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ซึ่งสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการพิจารณาวาระต่าง ๆ 23 วาระ อาทิ การคัดเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายจากเงินสะสม ต่อสภาท้องถิ่น (กองวิชาการและแผนงาน) เรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบาลบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ญัตติขอความเห็นชอบทำกิจการนอกเขตเทศบาล ญัติอนุมัติใช้เงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ ศูนย์ตาปี เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ ศูนย์ตาปี (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) และวาระเรื่องอื่น ๆ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอปัญหาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือนร้อนอย่างเร่งด่วน เพื่อพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในด้านต่าง ๆ
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)