thzh-CNen
A- A A+

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

โดยได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น นักเรียนคนเก่งของโรงเรียน นักเรียนที่มีความประพฤติดี นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นักเรียนที่มีผลงานกิจกรรมดีเด่น และนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น สำหรับปีนี้โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับการสนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นทุนถาวร เป็นเงิน 132,000 บาท รวมทุนถาวรเป็นเงิน 1,802,900 บาท ทุนรายปีเป็นเงิน 249,000 บาท ซึ่งได้จัดนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 208 คน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล คณะครูในสังกัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวปิยนุช คงนุ่นและนักศึกษาฝึกงาน

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์(2.1)